Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych. W ramach Ubezpieczenia ochroną można objąć także odpowiedzialności cywilną firmy, zabezpieczającą przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

 

Firma to nie tylko majątek, ale także pracownicy. Z myślą o nich oferujemy również grupowe ubezpieczenia: NNW i na życie.

 

Sam wybierasz zakres ubezpieczenia majątkowego dla swojej firmy:

 • od wszystkich ryzyk (all risks) – ochrona obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyłączonych z OWU, lub

 • od ryzyk nazwanych takich jak:

 • ogień i inne zdarzenia losowe, w tym powódź oraz zalanie,

 • kradzież z włamaniem i rabunek,

 • wandalizm,

Dodatkowo możesz ubezpieczyć:

 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych,

 • zepsucie środków obrotowych,

 • stłuczenie szyb i innych przedmiotów, w tym lad chłodniczych,

 • mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek,                                                    

 • mienia poza miejscem ubezpieczenia,                                                                            

 • poszukiwania przyczyny i inne.

 

Ponadto oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej (OC), która polega na zabezpieczeniu Twojej firmy przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Ciebie lub Twoich pracowników osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub posiadanym majątkiem. Oferta dostosowana jest do rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności.

 

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC obejmuje:

 • szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy),

 • szkody osobowe (np. uszkodzenie ciała, śmierć),

 • straty finansowe

 

Ochronę ubezpieczeniową można również rozszerzyć na:

 • OC za produkt

 • OC za szkody powstałe w trakcie wykonywanej pracy lub usługi oraz po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania

 • OC najemcy

 • OC pracodawcy

 • OC za szkody w środowisku

 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

 • OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych

 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego

 • OC za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad

 • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych

 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Ubezpieczenie firmowe jest dostępne w wielu wariantach. Skontaktuj się z naszym Agentem, aby dostosować ubezpieczenie do Twoich potrzeb.