Ubezpieczenia komunikacyjne (samochodowe), obejmują ochroną zarówno pojazd, jak i jego właściciela, kierowcę, a nawet pasażerów. Możemy mówić o:

 

ubezpieczeniu obowiązkowym OC (odpowiedzialności cywilnej), które regulowane jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003r. i jest jednolite dla wszystkich Zakładów Ubezpieczeń, które działają w Polsce. Ubezpieczenie to muszą wykupić wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych, które są zarejestrowane na terenie Polski. Chroni ono przed finansowymi skutkami szkód (zarówno na mieniu jak i na osobie), które wyrządzi kierujący pojazdem mechanicznym osobom trzecim. Odszkodowanie z polisy OC wypłacane jest poszkodowanej osobie trzeciej;

 

ubezpieczeniu dobrowolnym AC (autocasco), które gwarantuje wypłatę odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń właścicielowi pojazdu w przypadku uszkodzenia auta lub jego kradzieży. Dotyczy to zdarzeń w kraju jak i za granicą. W ramach ubezpieczenia AC, ochroną ubezpieczeniową objęte są takie zdarzenia jak: wypadki, kolizje, kradzież, wandalizm, uszkodzenia pojazdu w wyniku anomalii pogodowych i inne;

 

ubezpieczeniu NNW (kierowcy i pasażerów), które zapewnia wypłatę odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego kierowca pojazdu lub jego pasażer dozna uszczerbku na zdrowiu;

 

ubezpieczeniu Assistance, które pozwala na uzyskanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w awaryjnych sytuacjach w razie kolizji/wypadku lub awarii pojazdu na trasie, np. holowanie auta, wymiana koła, dowóz paliwa, zapewnienie pojazdu zastępczego itp.;


ubezpieczeniu szyb, które zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w Twoim pojeździe w przypadku ich uszkodzenia (np. na skutek wandalizmu). Powstałe zdarzenie, objęte tą ochroną ubezpieczeniową nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC.