Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zapewnia ubezpieczonemu i jego najbliższym pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Obejmuje zdarzenia zaistniałe zarówno na terytorium RP jak i za granicą. Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla osób, które chcą zabezpieczyć się w trudnych do przewidzenia sytuacjach a środki uzyskane z wypłaty odszkodowania pozwolą zrekompensować wysokie koszty niezbędnych operacji i zabiegów. Ubezpieczenie NNW przewiduje również możliwość zastosowania wypłaty podwojonej sumy świadczenia.

 

Ubezpieczenie NNW zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

W zakres ochrony wchodzą min. następujące ryzyka:  

 

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • zawał serca oraz udar mózgu jako następstwo nieszczęśliwego wypadku

 • ubezpieczenie assistance – oferowane w przypadku rocznego ubezpieczenia indywidualnego

 • zwrot kosztów leczenia

 • dzienne świadczenie szpitalne

 • zwrot kosztów rehabilitacji

 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

 • OC w życiu prywatnym

 • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy lub nauki

 • świadczenie z tytułu narodzin dziecka oraz odszkodowanie za śmierć członka rodziny