W ramach ubezpieczenia rolnego, możemy wyróżnić:

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1152).

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Dodatkowo ubezpieczenie obowiązkowe można rozszerzyć o dobrowolne ubezpieczenie rolne, którym mogą być objęte:

  • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),

  • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,

  • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),

  • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),

  • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),

  • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne przekraczające powierzchnię 1 ha, od którego uiszcza podatek rolny, podlega obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków wchodzących w skład tych gospodarstw rolnych (UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE!).


Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 przytoczonej Ustawy „z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Odszkodowanie należy się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego”.